Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van (mobiele) websites en ontvangers van online mailingen van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (“FOM”). FOM vindt de bescherming van uw privacy belangrijk en zal zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens omgaan. FOM houdt zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@fom.frl.

Dit privacy statement is niet van toepassing op (mobiele) internetsites van derden die eventueel via een (mobiele) internetsite van FOM via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Grondslag en doel gegevensverwerking

Bij bezoek aan de site, deelname aan (online) onderzoek of e-mailverkeer laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag of reactie. Bedoelde gegevens worden niet naar u herleidbaar verzameld of gebruikt. Informatie over bezoeken aan de website van de FOM worden slechts gebruikt bij onze dienstverlening aan u, ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Daarnaast verwerkt FOM gegevens wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is.

Welke persoonsgegevens?

Bij gebruik van een (mobiele) website van FOM en/of ontvangst van een online mailing van FOM verwerkt FOM de volgende persoonsgegevens, indien en voor zover van toepassing:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam van de contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op de betreffende website
  • Gegevens over uw surfgedrag
  • IP-adres van uw internetbrowser en apparaattype

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden.

De website van de FOM maakt gebruik van de volgende cookies:

Online Success. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Online Success.

Ook wordt gebruik gemaakt van Google Analytics en die gebruikt cookies voor het volgen van surf- en zoekgedrag op onze website. Indien u niet wilt dat er cookies op uw systeem worden geplaatst dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan kunnen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds de cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die FOM over u heeft verzameld in te zien en u kunt daartoe een verzoek doen bij FOM. U heeft ook het recht om FOM te verzoeken de over u verzamelde gegevens te corrigeren indien blijkt dat de gegevens waarover FOM beschikt onjuist en/of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u het om niet langer door FOM te worden benaderd met informatie over FOM. Indien FOM uw persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Voor al deze gevallen kunt u contact opnemen met info@fom.frl.

Klacht?

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door FOM dan heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn?

FOM zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor FOM uw persoonsgegevens verzameld. Uw persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar bewaard, tenzij FOM op grond van wet- en regelgeving gehouden is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

FOM zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van een door u met FOM gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. FOM heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met partijen die in opdracht van FOM persoonsgegevens verwerken en FOM is met die verwerkers een minimaal gelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens overeengekomen als FOM zelf hanteert.

Voor de verzending van haar online mailingen, waaronder nieuwsbrieven, maakt FOM gebruik van diensten van een derde, namelijk het programma MailChimp. Naast dit Privacy Statement is op de ontvangst van online mailingen van FOM tevens van toepassing het Privacy Statement van MailChimp. Bij de aanmelding voor de ontvangst van online mailingen van FOM geeft u FOM toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens met MailChimp.

Beveiliging

FOM heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Ingeval er onverhoopt toch sprake mocht zijn van onvoldoende beveiliging of van misbruik, dan kunt u contact opnemen met info@fom.frl.