Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Sybo, Klaas of Reno.

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Klaas Kooistra

Klaas Kooistra

Reno Minnema

Reno Minnema

6 juni 2023

Vacature Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen Friese Ontwikkelingsmaatschappij B.V.

De provincie Fryslân vindt het belangrijk dat Friese bedrijven starten, groeien, innoveren en export bevorderen. Daarom is er de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM). Vanuit de FOM kan het midden- en kleinbedrijf met leningen en/of aandelenkapitaal een steun in de rug krijgen voor investeringen. Met financieringen van 25.000 tot 1,5 miljoen euro maken ondernemers de sprong naar de toekomst.

Friese Ontwikkelingsmaatschappij B.V. opereert zelfstandig op de markt. Namens de provincie Fryslân houdt de Raad van Commissarissen (RvC) toezicht. Complementariteit, onafhankelijkheid, vertrouwen en diversiteit zijn voorwaarden voor een goede taakvervulling door de RvC. De RvC bestaat uit drie natuurlijke personen, die allen beschikken over:

 • gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de FOM en van de belangen van alle bij de FOM betrokken partijen;
 • het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van de FOM te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen;
 • specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun rol binnen de RvC.

Vacature Voorzitter en Lid van de RvC

Binnen de RvC ontstaan op basis van het vastgestelde rooster van aftreden per december 2023 twee vacatures:

 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen en
 • Lid van de Raad van Commissarissen.

 Samenstelling RvC

De RvC is samengesteld uit tenminste drie natuurlijke personen tot maximaal vijf natuurlijke personen. Op dit moment bestaat de RvC uit: mevr. M.H.H. Perquin-Sarneel (voorzitter), mevr. R.A.M. Zwart en dhr. T.C. van der Hoek. Tot commissaris kunnen slechts worden benoemd personen die onafhankelijk zijn in de zin van de Statuten. Leden van de RvC kunnen in ieder geval niet zijn personen die in een periode van vier jaren voor de benoeming tot commissaris op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de provincie Fryslân, dan wel bij de FOM, dan wel bij de directeur van de FOM (zijnde de NV NOM). Dit geldt zowel voor (ex-)statenleden van, (ex-)bestuurders van – en/of (ex-)personen in dienst van de aandeelhouder (provincie Fryslân), respectievelijk voor leden van het Investeringscomité en opdrachtnemers. De RvC streeft naar een evenwichtige samenstelling onder meer ten aanzien van geslacht, leeftijd en deskundigheid.

Taak en verantwoordelijkheid RvC

De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie, de uitvoering daarvan en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de aan haar verbonden (dochter)ondernemingen. De RvC staat de directie met advies ter zijde. De RvC houdt eveneens toezicht op de naleving van de interne procedures die door de directie zijn vastgesteld voor het opstellen van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of half jaarcijfers, het risicomanagement, de corporate governance, het integriteitbeleid (waaronder het voldoen aan Europese en nationale regelgeving) en ad hoc financiële informatie. Bij het vervullen van hun taak richten de commissarissen zich op de belangen van de FOM.

Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen te beschikken:

 • Analytisch denker en tot een goede oordeelsvorming in staat; in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de FOM te beoordelen.
 • Over voldoende tijd beschikken om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij de FOM.
 • In staat zijn de directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid.
 • In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren.
 • In staat zijn in de uitoefening van de toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen.
 • In staat zijn om zich te laten leiden door het belang van de FOM en de met haar verbonden onderneming(en), de taak te vervullen zonder mandaat en niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen.
 • In staat zijn om, in overleg met de andere commissarissen, bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de FOM te voorzien.
 • Integer en zorgvuldig en een sterk normbesef.
 • Bereid tot het afleggen van (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording.

Tenslotte is het noodzakelijk dat in de RvC voldoende ervaring met c.q. deskundigheid op het gebied van toezichtuitoefening in de rol van lid van een RvC van een Nederlandse vennootschap aanwezig is. Concreet betekent dit dat binnen de RvC ten minste de volgende kwaliteiten aanwezig moeten zijn:

 1. Algemeen management
 2. Financiële en Auditdeskundigheid
 3. Kennisvalorisatie
 4. Bekend met de werking en inrichting van overheidsorganisaties
 5. Juridische deskundigheid

Individuele leden van de RvC beschikken over een combinatie van een aantal van deze eisen, dusdanig dat alle werkterreinen van de FOM door de voltallige RvC zijn afgedekt.

Vanwege het door de RvC opgestelde getrapte rooster van aftreden wordt gezocht naar kandidaten die met name ervaring hebben op het gebied van kennisvalorisatie en/of vanuit een verantwoordelijke financiële functie in het bedrijfsleven de wereld van de venture capitalists kennen.

Voorts geldt voor de Voorzitter dat deze persoon ervaring heeft als lid/voorzitter van een RvC en/of RvT, in staat moet zijn een inspirerende coachende rol te vervullen in de relatie met de directie en bekendheid moet hebben met gemeenten en provincie en publiek/private samenwerkingen. De Voorzitter heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en scherp strategisch en bedrijfseconomisch inzicht om reikwijdte van genomen beslissingen in te kunnen schatten, heeft een natuurlijk overwicht, gevoel voor belangentegenstellingen en is onpartijdig en onafhankelijk in opstelling en oordeelsvorming.

Reageren

Voor aanmeldingen en/of vragen over deze vacature, kunt u zich richten tot dhr. R. Drees, directielid FOM (06 549 614 67 / drees@nom.nl).

Aanmelden kan middels een motivatiebrief inclusief cv tot uiterlijk 4 juli 2023.

Gesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 14 juli a.s.